Photo by Steve Johnson

I’m New

We would love to have you come and visit us on a Saturday morning worship service. Get plugged in to our community by becoming a member. For more information on Membership, Contacts, and Service Times, kindly see the options at your left hand side of the screen. तपाईं हाम्रो शनिवार बिहानको आराधना सेवामा आउनुहोस् र हामीलाई भेट्नुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । सदस्य भइ हाम्रो समुदायमा जोडिनुहोस् । चर्च सदस्यता, सङ्गतिको समय र सम्पर्कको लागि, कृपया स्क्रिनको बायाँतर्फ हेर्नुहोला ।

Know the Gospel here. सुसमचार बारे थाहा पाउनुहोस्।

What is the Gospel?