Photo by Steve Johnson

I’m New

We would love to have you come and visit us on a Saturday morning worship service. Get plugged in to our community by becoming a member. For more information on Membership, Contacts, and Service Times, kindly see the options at your left hand side of the screen. तपाई हाम्रो शनिवार विहानको आरधना सेवामा आउनुहोस् र हामीलाई भेट्नुहोस् भनि हामी इच्छा गर्दछौ। सदस्य बनि हाम्रो समुदायमा जोडिनुहोस्। चर्च सदस्यता, सेवाको समय, र संपर्क सम्बन्धी थप जानकारीको लागी, कृपया तपाईको बायाँ हात तर्फ स्क्रिनमा हेर्नुहोला।

Know the Gospel here. सुसमचार बारे थाँहा पाउनुहोस्।

What is the Gospel?