Photo by Louis Smith

Music (संगीत)

यहाँ मुनि हामी काठमाण्डौ कम्युनिटी चर्चको आराधना सेवामा प्रतक्ष रेकर्ड गरिएका भजनहरु उपलब्ध गराउछौ, कृपया अफ्ठ्यारो नमानिकन आफ्नो चर्चको लागि प्रयोग गर्नुहोला। Below, share songs that were recorded live at Kathmandu Community Church. Please, fell free to use them for your church music.

Holy, Holy, Holy in Nepali (पवित्र, पवित्र, पवित्र)

Getty Music https://sovereigngracemusic.org