Photo by Perry Grone

Church Covenant (चर्च करार)

Covenant in Nepali

(Adopted by the congregation on July 7, 2018)

परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा, प्रभु येशू ख्रीष्टमा, पश्चाताप र विश्वास गरि, उहाँको आत्मामा निर्भर रही, हामी काठमाडौँ कम्युनिटी चर्च परिवार,  विश्वासद्वारा जिउने छौँ भनी, हाम्रो यो करार, एक अर्कासँग, नवीकरण गर्दछौँ ।

१. शान्तिको बन्धनमा, पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न, हामी प्रार्थना र प्रयत्न गर्नेछौँ (एफिसी ४ः३)।

२. एकअर्का प्रतिको भातृ प्रेममा, हामी समर्पित हुनेछौँ । दया र नम्रताका साथ, एक अर्कालाई सहँदै, क्षमा दिँदै, प्रोत्साहन दिँदै , एकले अर्कालाई निर्माण गर्दै, एक अर्काको गोठालो गर्दै, र आवश्यक परेमा हप्काउँदै, हामी एक अर्काप्रति, धैर्य  धारण गर्नेछौँ (लूका १७ः३; कलस्सी ३ः१३; १ थेसलोनिकी ५ः११; १ पत्रुस १ः२२) ।

३. नियमित रूपमा एकसाथ भेलाहुन, आफ्नो निम्ति र अरूहरूको निम्ति, निरन्तर प्रार्थना गर्न हामी छोड्ने छैनौँ हिब्रु १०ः२५; कलस्सी ४ः२) ।

४. आफ्नो छोराछोरीलाई, प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काउने, र एक शुद्ध र प्रेमिलो जीवनशैलीको उदाहरण दिई, आफ्नो  परिवारको र इस्टमित्रका, उद्धार खोज्ने हामी प्रतिज्ञा गर्दछौँ (एफिसी ६ः४; १ पत्रुस ३ः१) ।

५. हामी आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर्नेछौँ, रुनेहरुसँग रुनेछौँ, र एक अर्काको भार उठाउन हामी मदत गर्नेछौँ (रोमी  १२ः१५) ।

६. हाम्रो महान् परमेश्वर, र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको आगमनको प्रतिक्षा गर्दै, परमेश्वरको सहायताले, सबै भक्तिहीनता र  सांसारिक तृष्णा त्यागी, एक संयमी, सोझो, र भक्त भएर जीवन यापन गर्नेछौँ (तीतस २ः१२–१३) ।

७. परमेश्वरको वचन प्रचार र, बप्तिस्मा र प्रभुभोजको विधिहरूलाई पालन गर्दै, यस चर्चको सुसमचारीय सेवाकाईलाइ बचाई राख्नेछौँ, र कायम राख्नेछौँ (२ तिमोथी  ४ः२; प्रेरित २ः३८; १ कोरिन्थी ११ः२६) ।

८. यस चर्चको सेवकाइको सहायताको लागि, चर्चको खर्च, गरिबको राहत, र सारा जातिमा सुसमाचारको  फैलावटको लागि, हामी उद्धार-चित्तले, प्रशस्तमात्रामा, निरन्तर योगदान गर्नेछौँ (मत्ती २८ः१९; लूका १२ः३३; २ कोरिन्थी ९ः७) ।

९. यस ठाउँबाट जब हामी, विदेश वा अन्त कतै जान्छौँ, जति सक्दो चाँडो, अर्को सुसमाचारीय चर्च खोजेर सदस्य बनि,  यो परमेश्वरको वचनको सिद्धान्त, र यो करारको मनोभाव निरन्तर अभ्यास गर्नेछौँ ।

 प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम, र पवित्र आत्माको संगति, हामी सबैसँग रहून् । आमेन (२ कोरिन्थी १३ः१४)

Covenant in English

(Adopted by the congregation on July 7, 2018)

Having been brought by God’s grace to repent and believe in the Lord Jesus Christ we now, in dependence upon His Spirit, resolve to live by faith, and so establish this covenant with each other.

1.We will work and pray for the unity of the Spirit through the bond of peace. (Eph 4:3

2. We will be devoted to one another in brotherly love. With humility and gentleness we will patiently bear with each other, forgiving, encouraging and building one another up, exercising watchfulness over each other and admonishing one another when necessary. (Luke 17:3Col 3:131 Thes 5:111 Pet 1:22)

3. We will not neglect to gather together, or to pray for ourselves and others. (Col 4:2Heb 10:25)

4. We promise to bring up our children and youth in the training and instruction of the Lord, and by a pure and loving example to seek the salvation of our family and friends. (Eph 6:41 Pet 3:1)

5. We will rejoice with those who rejoice and weep with those who weep, helping to carry each other’s burdens. (Rom 12:15)

6. We will seek, by God’s help, to live carefully in this world, denying ungodliness and worldly passions. We will strive to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, as we wait for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Saviour Jesus Christ. (Titus 2:121 Pet 1:14)

7. We will defend and maintain an evangelical ministry in this church by supporting and upholding:

– The preaching of the Word of God (2 Tim 4:2)

– The administration of the Gospel Sacraments (baptism and the Lord’s Supper) (Acts 2:381 Cor 11:26)

– The exercise of Church discipline (Matt 18:171 Cor 5:13)

8. We will contribute cheerfully, generously and regularly to the support of the ministry, the expenses of the church, the relief of the poor, and the spread of the Gospel through all nations. (Matt 28:19Luke 12:332 Cor 9:7)

9. We will, when we move from this place, as soon as possible unite with some other church where we can carry out the spirit of this covenant and the principles of God’s Word.

May the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Amen. (2 Cor 13:14)