Prayer of the Righteous (धार्मिक मानिसको प्रार्थना ) No Longer as a Slave But Brother - अब उसो कमाराजस्‍तो होइन, तर भाइजस्‍तै,