Photo by Mylene Tremoyet
Job's Questions (अय्यूबका प्रश्नहरू) No condemnation for those who are in Christ (ख्रीष्‍टमा भएकाहरूलाई दण्‍डको आज्ञा छैन)