Photo by Adam Hornyak

Wisdom In Trials (आपत्-विपतमा बुद्धि)

Scripture: James 1:5-8
No condemnation for those who are in Christ (ख्रीष्‍टमा भएकाहरूलाई दण्‍डको आज्ञा छैन) GOD WHO CALLS (परमेश्वर जसले बोलाउनुहुन्छ)