Photo by Stephen Radford
Prayer: privilege and responsibility (प्रार्थना: सौभाग्य र जिम्मेवारी) Keep yourselves from idols (आफू-आफूलाई मूर्तिहरूबाट जोगाएर राख)