Photo by Tiago Aguiar
Loving in the truth (सत्यमा प्रेम गर्नु) Beware of Wolves! (ब्याँसाहरूदेखि सावधान!)