True Elder brother (साँचो जेठो दाइ)

Scripture: Luke 15:11-32
Plot against Jesus Christ (येशूको विरुद्ध षड्यन्त्र ) Mary’s Love Toward Christ(ख्रीष्ट प्रति मरियमको प्रेम)