Photo by Arto Marttinen

The Word was God (वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो)

Scripture: John 1:1-13
Prayer (प्रार्थना) The Word became Flesh (वचन देहधारी हुनुभयो)