Photo by Adam Hornyak

The Truth Will Set You Free (सत्‍यले तिमीहरूलाई स्‍वतन्‍त्र तुल्‍याउनेछ)

Scripture: John 8:31-47
LIGHT OF THE WORLD (संसारको ज्योति) A Victory Over Death In Christ Alone (मृत्युमाथिको विजय केवल येशूमा)