Photo by Robert Nyman
The Sovereignty of God in Administration (प्रशासनमा परमेश्वरको सार्वभौमीकता) Lessons from Job's Suffering (अय्यूबको कष्टबाट पाठ)