Photo by Greg Rakozy
The Sovereignty of God in Creation (सृष्टिमा परमेश्वरको सार्वभौमिकता) The Sovereignty of God in Salvation (मुक्तिमा परमेश्वरको सार्वभौमीकता)