Rejecting the claims of Christ (ख्रीष्टका दाबीहरुको अस्वीकार) Living in the light of Christ's return (ख्रीष्टको पुनरागमनको प्रकाशमा जीउनु )