“The hour has come (समय आइपुगेको छ) The Sufficiency of Christ Crucified (क्रूसित ख्रीष्टको पर्याप्तता)