a book sitting on top of a white table
Saving Faith(बचाउने विश्वास) Wisdom From Above (स्वर्गबाटको बुद्धि)