Photo by Sagar Rana

Sin no more (फेरि पाप नगर)

Scripture: John 5:1-15
Assurance 5: Love toward brothers (निश्चयताको प्रमाण ५: भाइहरूप्रतिको प्रेम) The Authority of the Son (पुत्रकों अधिकार)