Living for the will of God (परमेश्वरको इच्छामा जीउनु ) The resurrection and the life (पुनरुत्थान र जीवन हुनुहुन्छ)