Photo by Perry Grone
The believers have the assurance of eternal life (विश्वासीहरूसँग अनन्त जीवनको निश्चयता हुन्छ) We know (हामी जान्दछौं)