Photo by Igor Lypnytskyi

No condemnation for those who are in Christ (ख्रीष्‍टमा भएकाहरूलाई दण्‍डको आज्ञा छैन)

Scripture: Rom 8:1-4
Zophar: Job Deserves More (सोपर : अय्यूब झन् खराबको योग्य छन्) Wisdom In Trials (आपत्-विपतमा बुद्धि)