Photo by Mylene Tremoyet
God Who Justifies (परमेश्वर जसले धर्मी ठहराउनुहुन्छ) LIGHT OF THE WORLD (संसारको ज्योति)