Photo by Aaron Burden
Keep yourselves from idols (आफू-आफूलाई मूर्तिहरूबाट जोगाएर राख) Walking in the Truth and Love (सत्यमा र प्रेममा हिंड्नु)