Brown Minimalist Business Quote Instagram Post
The Lord Will Return- (प्रभु फर्कि आउनुहुनेछ) हरेक विश्वासीले साँचो सिद्धान्त सुहाउँदो जीवन बिताउनुपर्छ- Every believers should live a life that accords with sound doctrine