side view of man's face
If The Lord Wills ( परमेश्वरको इच्छा भयो भने ) Prayer of the Righteous (धार्मिक मानिसको प्रार्थना )