Photo by Adam Hornyak

LIGHT OF THE WORLD (संसारको ज्योति)

Scripture: John 8:12-30
Melchizedek (मल्कीसेदेक) The Truth Will Set You Free (सत्‍यले तिमीहरूलाई स्‍वतन्‍त्र तुल्‍याउनेछ)