Photo by Kristaps Ungurs
The Sovereignty of God in Salvation (मुक्तिमा परमेश्वरको सार्वभौमीकता) Job's Loneliness (अय्यूबको एक्लोपना)