Photo by v2osk
We know (हामी जान्दछौं) Loving in the truth (सत्यमा प्रेम गर्नु)