Betrayal (धोका) Do not Let your heart be troubled(तिमीहरूको हृदय व्‍याकुल नहोस्‌)