A Life Worthy of the Gospel (सुसमाचारको योग्यको जीवन) Work Out Your Own Salvation (मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर)