Photo by Andrea Leopardi
Shepherd the flock of God (परमेश्वरको बगालको हेरचाह गर) The Cup (कचौरा)