God Relented (1)
God Relented! (परमेश्वरले सर्वनाश गर्छु भनी गर्नुभएको धम्‍कीअनुसार गर्नुभएन ) Confirm Your Calling - (आफ्नो बोलावट पक्का गर-)