Photo by Josh Rose
Grounds for assurance: Apostolic Testimony (निश्चयताको प्रमाण: प्रेरितय गवाही) Assurance: Confidence in the Love of God (निश्चयताको प्रमाण: परमेश्वरको प्रेममा भरोसा)