Photo by Nathan Dumlao
The Sufficiency of Christ Crucified (क्रूसित ख्रीष्टको पर्याप्तता) Biblical Prayer (बाइबलीय प्रार्थना)