Screen Shot 2020-08-25 at 10.40.59
Faith Alone (केवल विश्वास) God's Glory Alone (केवल परमेश्वरको महिमा)