Photo by Adam Hornyak
GOD WHO CALLS (परमेश्वर जसले बोलाउनुहुन्छ) Melchizedek (मल्कीसेदेक)