Photo by Georgios Kaleadis
Why we praise God? (हामी किन परमेश्वरको आराधना गर्छौ?) Adoption (धर्मसन्तान)