favoritism
Do Not Slander Your Brother ( आफ्‍नो भाइलाई दोष नलाउँ ) If The Lord Wills ( परमेश्वरको इच्छा भयो भने )