Photo by Binit Sharma
Greatness of God (परमेश्वरको सर्वोच्चता) Love One Another (एक-अर्कालाई प्रेम गर्न)