Photo by James Coleman
ख्रीष्टमा जीवन The Sovereignty of God in Creation (सृष्टिमा परमेश्वरको सार्वभौमिकता)