Photo by Greg Rosenke

A Victory Over Death In Christ Alone (मृत्युमाथिको विजय केवल येशूमा)

The Truth Will Set You Free (सत्‍यले तिमीहरूलाई स्‍वतन्‍त्र तुल्‍याउनेछ) Jesus Gives Sight (येशूले दृष्टि दिनुहुन्छ)