We who were once separated from God are now reconciled to Him through Christ. (1)
हामी जो एक समय परमेश्वरदेखि अलग थियौँ, अब ख्रीष्टद्वारा उहाँसँग मिलापमा ल्याइएका छौँ। ख्रीष्ट पर्याप्त हुुनुहुन्छ!