Black Beige Simple Fashion Post Templates

हरेक विश्वासीले साँचो सिद्धान्त सुहाउँदो जीवन बिताउनुपर्छ- Every believers should live a life that accords with sound doctrine

Hanok Rai https://kathmanducommunitychurch.com/speakers/hanok-rai/
Living in Light of Christ's Return- (ख्रीष्टको आगमनको प्रकाशमा जिउनु ) एक महान् निमन्त्रणा (A GREAT INVITATION )