Great News
ख्रीष्ट पर्याप्त हुुनुहुन्छ! परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ